lski Kurator Owiaty

mgr  Urszula  Bauer  jest  absolwentk  filologii  polskiej  w  Wyszej  Szkole  Pedagogicznej
w Czstochowie. Pierwsze dowiadczenia w zawodzie nauczyciela jzyka polskiego zdobywaa

w Szkole Podstawowej nr 11 w Bdzinie. W latach 1989-1999 pracowaa w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Myszkowie, a nastpnie, do roku 2007, w Gimnazjum nr 1 w Myszkowie.
Przez  dziewi  lat,  od  2007  roku,   pracowaa  w  czstochowskiej  delegaturze  Kuratorium  Owiaty w Katowicach. W latach 2007-2008 penia funkcj dyrektora tej placówki. Wiele lat bya wiceprzewodniczc NSZZ "Solidarno" nauczycieli myszkowskich szkó.
Jest mioniczk muzyki jazzowej i literatury biograficznej.