informacja dla osb niepenosprawnych

Informacja dla osób niepenosprawnych

Osoby niepenosprawne ruchowo, przybywajce do Kuratorium Owiaty w Katowicach otrzymaj niezbdn pomoc.

Informacja dla osób dowiadczajcych trwale lub okresowo trudnoci w komunikowaniu si.

Zgodnie z ustaw z dnia 19 sierpnia 2011 r. o jzyku migowym i innych rodkach komunikowania si (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z pón. zm. ) Kuratorium Owiaty w Katowicach udostpnia usugi pozwalajce na komunikowanie si z naszym Urzdem osób dowiadczajcych trwale lub okresowo trudnoci w komunikowaniu si tj. osób guchych, niedosyszcych i guchoniemych kontaktujcych si z podmiotami publicznymi przy uyciu Polskiego Jzyka Migowego (PJM), Systemu Jzykowo - Migowego (SJM) oraz komunikowania si osób guchoniewidomych (SKOGN).
W celu zapewnienia naleytej obsugi osób uprawnionych, stosuje  si nastpujce formy dostpu do usug przy wykorzystaniu rodków wspierajcych komunikowanie:

 

1.      przesyanie wiadomoci tekstowych na adres: Kuratorium Owiaty  w Katowicach,  40-024 Katowice, ul. Powstaców 41a

2.      korzystanie z poczty elektronicznej: kancelaria@kuratorium.katowice.pl

3.      przesyanie faksów pod numer tel.:  32  606-30-35

4.      korzystanie z pomocy osoby przybranej w kontaktach telefonicznych pod numerem  tel.   32  606-30-35, 36

5.      korzystanie z pomocy tumacza – osoby posugujcej  si PJM, SJM lub z SKOGN.

Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania si, przy czym korzystajc z usugi tumacza, naley zgosi ch skorzystania ze wiadczenia nie póniej ni 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyczeniem sytuacji nagych. W momencie dokonania zgoszenia Urzd zobowizany jest do zapewnienia obsugi osoby uprawnionej, w terminie przez ni wyznaczonym lub z ni uzgodnionym, na zasadach okrelonych w ustawie. W przypadku braku moliwoci realizacji wiadczenia Urzd zawiadamia wraz z uzasadnieniem osob uprawnion, wyznaczajc moliwy termin realizacji wiadczenia lub wskazujc na inn form realizacji uprawnie okrelonych w ustawie.

W przypadku zgoszenia zamiaru skorzystania z usug tumacza prosimy o przekazanie nastpujcych danych  osoby uprawnionej: zgoszenie.

Osoba udostpniajca informacj: Jolanta Praseek
Osoba dodajca informacj: B.Badowski
Data publikacji : 2014-02-06
Osoba modyfikujca informacj : B.Badowski
Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-07

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (32) 606-30-66

wicej »