Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

1. Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych ni pierwotny cel publiczny dla którego informacja zostaa wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji i odbywa si na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego ( Dz. U. poz. 352 ).

2. Informacja sektora publicznego to kada tre lub jej cz bdca w posiadaniu podmiotów zobowizanych, niezalenie od jej sposobu utrwalenia (zwaszcza w postaci papierowej, elektronicznej, dwikowej, wizualnej lub audiowizualnej).

3. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostpnionych na stronie BIP Kuratorium obejmuj:
1) obowizek poinformowania o ródle, czasie wytworzenia, terminie pozyskania informacji od Kuratorium Owiaty w Katowicach;
2) obowizek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
3) inne warunki, które mog zosta okrelone przez Kuratorium, jeli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego speniajcej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowicych baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysuguj mu autorskie prawa majtkowe lub prawa pokrewne. Kuratorium okreli wówczas w szczególnoci warunek dotyczcy obowizku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeeli jest znany.
4. Kuratorium Owiaty w Katowicach nie ponosi odpowiedzialnoci za dalsze wykorzystywanie informacji opublikowanej pierwotnie w serwisie BIP.

5. Przekazanie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania nastpuje na wniosek w przypadkach gdy:
1) informacja nie zostaa udostpniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium;
2) zostaa udostpniona w sposób inny ni okrelony w pkt 1 i nie zostay okrelone warunki ponownego wykorzystywania lub opaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków i opat;
3) bdzie wykorzystywana na warunkach innych ni zostay dla tej informacji okrelone;
4) zostaa udostpniona lub przekazana na podstawie innych ustaw okrelajcych zasady i tryb dostpu do informacji bdcych informacjami sektora publicznego.

6. Wniosek mona zoy drog pocztow pod adres:
Kuratorium Owiaty w Katowicach
40-024 Katowice
ul. Powstaców 41a
albo poczt elektroniczn:
e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl
za porednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej
albo osobicie w delegaturze lub w kancelarii Kuratorium pod w/w adresem w pokoju 6.10.

7. Wniosek:
1) musi zawiera informacje, o których mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352);
2) rozpatruje si bez zbdnej zwoki, nie póniej jednak ni w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku przez Kuratorium; jeeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest moliwe, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opónienia w przekazywaniu informacji oraz o nowym terminie odpowiedzi, nie duszym jednak ni 2 miesice od dnia zoenia wniosku.


8. Opaty
Informacje sektora publicznego s udostpniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpatnie. Kuratorium Owiaty w Katowicach moe jednak naoy opat za ich przekazanie, jeeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Mog tu zosta uwzgldnione koszty przygotowania lub przekazania informacji w okrelony sposób i w okrelonej formie oraz inne czynniki brane pod uwag przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mog mie wpyw w szczególnoci na koszt lub czas przygotowania albo przekazania informacji. czna wysoko opaty nie moe jednak przekroczy sumy kosztów poniesionych bezporednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w okrelony sposób i w okrelonej formie. Opata kalkulowana jest indywidualnie dla kadego wniosku.
W przypadku naoenia opaty Urzd przedstawia wnioskodawcy ofert zawierajc warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a take wysoko opat za ponowne wykorzystywanie informacji.


9. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom (art. 6 ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego):

• wynikajcym z przepisów o ochronie informacji niejawnych,
• wynikajcym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
• ze wzgldu na prywatno osoby fizycznej,
• tajemnic przedsibiorcy,
• w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostp jest ograniczony na podstawie innych ustaw oraz które zostay wytworzone przez Kuratorium Owiaty w Katowicach jednake nie naleao to do zakresu zada publicznych okrelonych prawem realizowanych przez Kuratorium,
• w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa wasnoci intelektualnej przysuguj podmiotom innym ni Kuratorium Owiaty w Katowicach.

10. Tryb odwoawczy

Wnioskodawca, który otrzyma ofert zawierajc warunki lub opaty za ponowne wykorzystywanie moe w cigu 14 dni od otrzymania oferty zoy sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy lub zawiadomi Kuratorium o przyjciu oferty.
Brak powiadomienia Kuratorium o przyjciu oferty przez wnioskodawc w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu lski Kurator Owiaty w drodze decyzji rozstrzygnie o warunkach lub o wysokoci opat za ponowne wykorzystywanie. Do decyzji o odmowie wyraenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokoci opat za ponowne wykorzystywanie stosuje si przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Do skarg rozpatrywanych w postpowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje si przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z pón. zm.), z tym e:
- przekazanie akt i odpowiedzi na skarg nastpuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
- skarg rozpatruje si w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzi na skarg.

Osoba udostpniajca informacj: Redakcja
Osoba dodajca informacj: D.Karwacki
Data publikacji : 2012-06-25
Osoba modyfikujca informacj : D.Karwacki
Data ostatniej modyfikacji : 2017-09-15

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (32) 606-30-66

wicej »