zasady publikowania ogosze o wolnych stanowiskach pracy w subie cy...

KOMUNIKAT O OBOWIZUJCYCH ZASADACH PUBLIKOWANIA OGOSZE O WOLNYCH STANOWISKACH PRACY W SUBIE CYWILNEJ

Informujemy, e na pozycj „Wymagane dokumenty i owiadczenia potwierdzajce spenienie wymaga formalnych” stanowic integraln cz kadego ogoszenia o wolnym stanowisku pracy, skadaj si nastpujce dokumenty i owiadczenia:
 
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo
  owiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopie dokumentów potwierdzajcych wyksztacenie,
- owiadczenia kandydata o korzystaniu z peni praw publicznych, przestpstwo oraz niekaralnoci
  za umylne przestpstwo skarbowe,
- owiadczenie kandydata o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
  rekrutacji,
- yciorys i list motywacyjny.
 
Kandydaci odpowiadajcy na ogoszenie o wolnym stanowisku pracy w subie cywilnej w kadym przypadku zobowizani s do zoenia lub przesania do instytucji ogaszajcej wyej wymienionych dokumentów i owiadcze, niezbdnych do przyjcia oferty przez ogoszeniodawc.
 
Poza dokumentami wymienionymi wyej, w ogoszeniu moe znale si lista innych wymaganych dokumentów, publikowana bezporednio pod list dokumentów potwierdzajcych spenienie wymaga formalnych.
 
Ogoszeniodawców i poszukujcych pracy informujemy, e dopuszczalne jest skadanie owiadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego zamiast kopii pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopii nowego dowodu osobistego.
 
 
Wycig z Biuletynu Suby Cywilnej Wydawnictwo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 23/2006

Osoba udostpniajca informacj: Redakcja
Osoba dodajca informacj: M.Podstawski
Data publikacji : 2010-01-21

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (32) 606-30-66

wicej »