udostpnianie informacji publicznej

 


1. Kada informacja o sprawach publicznych stanowi informacj publiczn i podlega udostpnieniu oraz ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okrelonych w ustawie z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r. poz.1764 z pón.zm.).

2. Kuratorium Owiaty w Katowicach na bieco udostpnia informacje poprzez:
1) pisemne i ustne wyjanienia;
2) wgld do dokumentów;
3) wyoenie lub wywieszenie w miejscu ogólnie dostpnym;
4) serwis internetowy;
5) Biuletyn Informacji Publicznej;
7) organizacj narad, spotka, konferencji;
8) sta wymian informacji z nadzorowanymi szkoami/ placówkami oraz organami prowadzcymi.
3. Udzielanie informacji publicznej, która nie moe by udostpniona niezwocznie, dokonywane jest w formie pisemnej zgodnie i wymaga zoenia przez dajcego informacji wniosku o udostpnienie informacji publicznej. dajcy udostpnienia informacji publicznej moe zoy wniosek korzystajc z nastpujcego wzoru: wniosek.

4. Udostpnianie informacji na wniosek nastpuje bez zbdnej zwoki, nie póniej jednak ni w terminie 14 dni od dnia zoenia wniosku. Jeeli informacja publiczna nie moe by udostpniona w w/w terminie, pracownik urzdu powinien powiadomi w tym terminie wnioskodawc o powodach opónienia oraz o terminie, w jakim udostpni si informacj, nie duszym jednak ni 2 miesice od dnia zoenia wniosku.

5. Dostp do informacji jest bezpatny, jednak, jeeli w zwizku z udostpnieniem informacji naley ponie dodatkowe koszty wynikajce ze wskazanego we wniosku sposobu udostpnienia lub koniecznoci przeksztacenia informacji w form wskazan we wniosku, mona pobra od wnioskodawcy opat w wysokoci odpowiadajcej kosztom, po uprzednim powiadomieniu wnioskodawcy o wysokoci opaty w cigu 14 dni od zoenia wniosku.

6. Odmowa udostpnienia informacji publicznej oraz umorzenie postpowania o udostpnienie informacji nastpuj w drodze decyzji wydanej zgodnie z przepisami kodeksu postpowania administracyjnego z tym, e uzasadnienie decyzji o odmowie udostpnienia informacji zawiera take imiona, nazwiska, funkcje osób, które zajy stanowisko w toku postpowania oraz oznaczenie podmiotów, ze wzgldu na dobra których wydano decyzj o odmowie udostpnienia informacji.

7. Zadania Kuratora wynikajce z ustawy o dostpie do informacji publicznej realizuj wszystkie komórki organizacyjne Kuratorium.

8. Przedstawicielom rodków masowego przekazu informacji publicznej dotyczcej Kuratorium udzielaj:
1) lski Kurator Owiaty;
2) pracownicy uprawnieni na podstawie zakresu czynnoci do kontaktów z mediami.
9. Pracownicy niewymienieni wyej udzielaj informacji publicznej przedstawicielom rodków masowego przekazu wycznie na polecenie lskiego Kuratora Owiaty lub Wicekuratorów Owiaty.

 

 

Osoba udostpniajca informacj: Redakcja
Osoba dodajca informacj: D.Karwacki
Data publikacji : 2010-01-12
Osoba modyfikujca informacj : D.Karwacki
Data ostatniej modyfikacji : 2017-11-28

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (32) 606-30-66

wicej »