podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r. poz.1764 z pón.zm.).
2. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).
3. Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziaania archiwów zakadowych (Dz.U. Nr 14,poz. 67).
4. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego ( Dz. U. poz. 352 z pón. zm.).
5. Regulamin Organizacyjny Kuratorium Owiaty w Katowicach zatwierdzony przez Wojewod lskiego dnia 29 maja 2017 r.
6. Zalecenie lskiego Kuratora Owiaty nr nr OP-DO.110.3.12.2014 z dnia 4 wrzenia 2014 r. z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie zasad obiegu informacji w Kuratorium Owiaty w Katowicach.
 

 

Osoba udostpniajca informacj: Redakcja
Osoba dodajca informacj: D.Karwacki
Data publikacji : 2010-01-12
Osoba modyfikujca informacj : D.Karwacki
Data ostatniej modyfikacji : 2017-11-28

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (32) 606-30-66

wicej »