informacje oglne

1. Kuratorium Owiaty w Katowicach zwane dalej “Kuratorium” jest pastwow jednostk budetow dziaajc w ramach zespolonej administracji rzdowej w województwie jako wyodrbniona jednostka organizacyjna, obejmujca swym zasigiem obszar województwa lskiego.
2. Kuratorium dziaa na podstawie:
• ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo owiatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ),
• ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty (Dz. U. z 2016 poz. 1943
z pón. zm.),
• ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189),
• ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rzdowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz.525 z pón. zm.),
• rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2017 r. roku w sprawie organizacji kuratoriów owiaty oraz zasad tworzenia delegatur ( Dz. U. z 2017 r.
poz. 473 z pón. zm.),
• Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Owiaty w Katowicach zatwierdzonego przez Wojewod lskiego dnia 29 maja 2017 r.
• przepisów odrbnych.
3. lski Kurator Owiaty zwany dalej “Kuratorem” wykonuje przy pomocy Kuratorium, w imieniu Wojewody lskiego zadania i kompetencje w zakresie owiaty.
4. Kuratorium jest aparatem pomocniczym Kuratora zapewniajcym realizacj zada.
 

 

Osoba udostpniajca informacj: Aleksandra Antczak
Osoba dodajca informacj: D.Karwacki
Data publikacji : 2009-12-15
Osoba modyfikujca informacj : D.Karwacki
Data ostatniej modyfikacji : 2017-09-04

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (32) 606-30-66

wicej »