kierownictwo

lski Kurator Owiaty

mgr  Urszula  Bauer  jest  absolwentk  filologii  polskiej  w  Wyszej  Szkole  Pedagogicznej
w Czstochowie. Pierwsze dowiadczenia w zawodzie nauczyciela jzyka polskiego zdobywaa

w Szkole Podstawowej nr 11 w Bdzinie. W latach 1989-1999 pracowaa w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Myszkowie, a nastpnie, do roku 2007, w Gimnazjum nr 1
w Myszkowie. Przez  dziewi  lat,  od  2007  roku,   pracowaa  w  czstochowskiej  delegaturze  Kuratorium  Owiaty w Katowicach. W latach 2007-2008 penia funkcj dyrektora tej placówki. Wiele lat bya wiceprzewodniczc NSZZ "Solidarno" nauczycieli myszkowskich szkó.
Interesuje si kinezjologi edukacyjn i neurodydaktyk. Jest take mioniczk muzyki jazzowej i literatury biograficznej.

 

Wicekuratorzy Owiaty

mgr Dariusz Domaski - absolwent Uniwersytetu Wrocawskiego. Wieloletni nauczyciel historii w I Liceum Ogólnoksztaccym  im. Karola Miarki w orach. Radny czterech kadencji Rady Miasta ory od 2002 r. W kadencjach 2006 – 2010 i 2010-2014 wiceprzewodniczcy Rady Miasta.  Prac nauczyciela rozpocz w Szkole Podstawowej nr 13 w orach.  Pomysodawca i wspótwórca Pomnika onierzy Wykltych w orach. Wspózaoyciel Stowarzyszenia Przyjació Chorych Hospicjum im. Jana Pawa II w orach. Propagator idei hospicyjnej i wolontariatu oraz programu „Pola Nadziei”.

 

 

mgr Jacek Szczotka - absolwent Wydziau Techniki Uniwersytetu lskiego w Katowicach. Prac rozpocz jako nauczyciel techniki, fizyki i chemii w Szkole Podstawowej w Kiczorze (gmina Rajcza), peni równie obowizki dyrektora tej szkoy. Edukator programu „NOWA SZKOA”, prowadzi warsztaty dla rad pedagogicznych, szkolenia w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, a take zajcia na studiach podyplomowych oraz kursach z zakresu zarzdzania owiat. By dziaaczem midzyzakadowej oraz regionalnej organizacji zwizkowej, za prac zwizkow i szczególne zasugi dla owiaty zosta odznaczony Srebrn Odznak Sekcji Krajowej Owiaty i Wychowania NSZZ „Solidarno”. Od 25 lat jest czonkiem Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Od listopada 1999 roku pracuje w Kuratorium Owiaty w Katowicach,  Delegaturze  w Bielsku-Biaej  jako  wizytator, w grudniu 2003 roku zosta awansowany na stanowisko starszego wizytatora. Z dniem 1 wrzenia 2007 roku zosta powoany na stanowisko dyrektora tej Delegatury, które zajmowa do 20 wrzenia 2008 roku. Zainteresowania: podróe, wdrówki górskie, a w wolnych chwilach ciekawa ksika oraz muzyka.

 

 

p.o. Dyrektora Wydziau Organizacyjno-Administracyjnego

mgr Elbieta Lampart

Dyrektor Wydziau Jakoci Edukacji

mgr Anna Kij

Dyrektor Wydziau Nadzoru Edukacji

mgr Magdalena Zymon

 

Gówny Ksigowy

Dyrektor Wydziau Finansów i Kadr

mgr in. Teresa Tasarz - Brzozowska

 

Dyrektor Delegatury w Bielsku-Biaej

mgr Tomasz Kowalik

Dyrektor Delegatury w Bytomiu

mgr Boena Szarama

Dyrektor Delegatury w Czstochowie

mgr Alicja Janowska

Dyrektor Delegatury w Gliwicach

mgr Jacek Tarkota

Dyrektor Delegatury w Rybniku

mgr Alicja Bartkowiak

Dyrektor Delegatury w Sosnowcu

mgr Mirosawa Kolwas-Soczyska

 

Osoba udostpniajca informacj: Redakcja
Osoba dodajca informacj: M.Rygalik
Data publikacji : 2009-11-17
Osoba modyfikujca informacj : M.Rygalik
Data ostatniej modyfikacji : 2017-06-09

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (32) 606-30-66

wicej »