zadania kuratora

Zadania lskiego Kuratora Owiaty

Kurator, w imieniu Wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie owiaty okrelone w ustawie o systemie owiaty, ustawie – Prawo owiatowe, ustawie Karta Nauczyciela oraz przepisach odrbnych, w szczególnoci:
1. Sprawuje nadzór pedagogiczny na publicznymi i niepublicznymi szkoami i placówkami wskazanymi w ustawie o systemie owiaty, nad innymi formami wychowywania przedszkolnego oraz nad nauczaniem przedmiotów ogólnoksztaccych
w szkoach artystycznych, w szkoach rolniczych i w szkoach lenych, w szkoach,
w zakadach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkoach przy zakadach karnych i aresztach ledczych;
2. Wydaje decyzje administracyjne i postanowienia w sprawach okrelonych w:
a) ustawie – Prawo Owiatowe,
b) ustawie o systemie owiaty,
c) ustawie – Karta Nauczyciela,
d) przepisach odrbnych;
3. wspódziaa z radami owiatowymi samorzdów terytorialnych;
4. wykonuje zadania organu wyszego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu postpowania administracyjnego w stosunku do organów jednostek samorzdu terytorialnego - w sprawach szkó publicznych zakadanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz szkó i placówek niepublicznych, a w stosunku do dyrektorów szkó - w sprawach z zakresu obowizku szkolnego, obowizku nauki
i skrelenia uczniów z listy uczniów;
5. realizuje polityk owiatow pastwa oraz wspódziaa z organami jednostek samorzdu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu regionalnej i lokalnej polityki owiatowej;
6. opracowuje programy wykorzystania rodków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, wyodrbnionych w budecie wojewody;
7. Dokonuje oceny pracy dyrektorów szkó i placówek;
8. organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przegldy oraz inne formy wspózawodnictwa i prezentacji osigni uczniów szkó na obszarze województwa;
9. wspódziaa z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w Jaworznie;
10. wspódziaa z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi w realizacji zada dotyczcych diagnozowania, na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego, potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli.)
11. wspomaga dziaania w zakresie organizowania egzaminów i sprawdzianów w szkoach;
12. opiniuje plany pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli wskazanych w ustawie,
13. opiniuje arkusze organizacji szkó i placówek wskazanych w ustawie, przedstawiane przez organy prowadzce szkoy i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy;
14. wspódziaa z organami jednostek samorzdu terytorialnego w zakresie ksztatowania i rozwoju bazy materialnej szkó i placówek;
15. wspódziaa z waciwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami
w sprawach dotyczcych warunków rozwoju dzieci i modziey, w tym
w przeciwdziaaniu zjawiskom patologii spoecznej;
16. nadzoruje i wspomaga organizacj wypoczynku dzieci i modziey na obszarze województwa w okresie ferii letnich i zimowych;
17. Wykonuje inne zadania okrelone w przepisach odrbnych,
w szczególnoci w zakresie obronnoci, programów rzdowych o których mowa w art. 90 u ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z pón. zm.), programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (dz.U. z 2016 r. poz. 383, z pón. zm.).
 


Osoba udostpniajca informacj: Redakcja
Osoba dodajca informacj: D.Karwacki
Data publikacji : 2009-12-15
Osoba modyfikujca informacj : D.Karwacki
Data ostatniej modyfikacji : 2017-09-04

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Powstacw 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35,36
tel./fax   (32) 606-30-35
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (32) 606-30-27
fax.   (32) 606-30-28
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (32) 606-30-66

wicej »