zasady skadania pism drog elektroniczn - BIP

Podania skadane w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z art. 63 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm) powinno by uwierzytelnione przy uyciu mechanizmów okrelonych w art. 20a ust.1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne oraz zawiera dane w ustalonym formacie.
Podania naley skada wycznie za porednictwem „Elektronicznej skrzynki podawczej” z zachowaniem wymogów  o których mowa powyej.

Informacja publiczna, która nie zostaa udostpniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostpniana na wniosek. Wnioski o udostpnienie informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z pón. zm) nie wymagaj zaopatrzenia wniosku podpisem elektronicznym i mog by skadane na adres mailowy.

Wzór wniosku o udostpnienie informacji publicznej »

Uwaga !
Pracownicy Kuratorium Owiaty w Katowicach nie udzielaj porad prawnych. Interpretacji przepisów prawa dokonuje si na potrzeby indywidualnej sprawy rozstrzyganej w toku prowadzonego postpowania administracyjnego wszcztego w trybie i na zasadach okrelonych przepisami Kodeksu postpowania administracyjnego, w oparciu o zebrany materia dowodowy.

 
Osoba udostpniajca informacj: Redakcja
Osoba dodajca informacj: B.Badowski
Data publikacji : 2010-05-05
Osoba modyfikujca informacj : B.Badowski
Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-12