zasady skadania pism drog elektroniczn - BIP

Podanie skadane w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z art. 63 § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ) powinno:
1) by opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,lub uwierzytelniane w sposób zapewniajcy moliwo potwierdzenia pochodzenia i integralnoci weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
2) zawiera dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania okrelonym w odrbnych przepisach, jeeli te przepisy nakazuj wnoszenie poda wedug okrelonego wzoru;
3) zawiera adres elektroniczny wnoszcego podanie.

Podania naley skada wycznie za porednictwem „Elektronicznej skrzynki podawczej” z zachowaniem wymogów o których mowa powyej.

Informacja publiczna, która nie zostaa udostpniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostpniana na wniosek. Wnioski o udostpnienie informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2058) nie wymagaj zaopatrzenia wniosku podpisem elektronicznym i mog by skadane na adres mailowy.

Wzór wniosku o udostpnienie informacji publicznej »
Uwaga !

Pracownicy Kuratorium Owiaty w Katowicach nie udzielaj porad prawnych. Interpretacji przepisów prawa dokonuje si na potrzeby indywidualnej sprawy rozstrzyganej w toku prowadzonego postpowania administracyjnego wszcztego w trybie i na zasadach okrelonych przepisami Kodeksu postpowania administracyjnego, w oparciu o zebrany materia dowodowy.
 

 
Osoba udostpniajca informacj: Redakcja
Osoba dodajca informacj: D.Karwacki
Data publikacji : 2010-05-05
Osoba modyfikujca informacj : D.Karwacki
Data ostatniej modyfikacji : 2017-11-28