Ewaluacja w projekcie Comenius Regio „Cultural Competency Toolkit for Teachers” 2013 – 2015

Ewaluacja w projekcie Comenius Regio

„Cultural Competency Toolkit for Teachers” 2013 – 2015

  1.     W jakim stopniu dobraliśmy (grupa projektowa i wszyscy partnerzy) cele i założenia projektu?

Przedstawiciele polskiej grupy roboczej wskazali, że cele i założenia projektu zostały bardzo dobrze wybrane, mając na uwadze zwiększającą się skalę migracji we współczesnym świecie. Cele projektu zostały jasno przedstawione na pierwszym spotkaniu roboczym całej grupy partnerskiej w Cambridge. Postęp prac nad przewodnikiem oraz kolejne wspólne spotkania potwierdziły odpowiedni wybór założeń projektu. Istotnym celem naszego projektu było uwrażliwienie na odmienność kulturową nauczycieli i uczniów, ale także uzmysłowienie jak ważne jest, aby zostało to na stałe wpisane do programu nauczania, nie było tylko jednorazowymi incydentami w danej szkole/placówce. Zawartość przewodnika dla nauczycieli ściśle odpowiada na diagnozę przeprowadzoną wśród szkół nt. postrzegania wielokulturowości, przeprowadzoną w pierwszej fazie realizacji projektu.

2.      W jaki sposób wszyscy partnerzy wykonywali zadania zaplanowane dla  nich?

Wszyscy uczestnicy projektu potwierdzają, że w zadania projektowe instytucje angażowały się wspólnie. Zadania, które zostały zaplanowane były wypełniane rzetelnie, z dużym zaangażowaniem i terminowo. Dotyczyły one wypracowania poszczególnych elementów przewodnika, wskazania odpowiednich ćwiczeń, przykładów dobrej praktyki. W ramach projektu podejmowano także zadania, które nie były ściśle związane   z przygotowaniem przewodnika, ale służyły pogłębieniu wiedzy nt. wielokulturowości.   W szkołach zostały przeprowadzone dni różnorodności, gdzie nauczyciele wraz z uczniami prezentując różne kultury uczyli się akceptacji różnorodności; zorganizowano konkursy nt. różnych krajów, kultury, tradycji, zwyczajów.

3.      Z jakimi problemami spotkaliście się Państwo przy osiąganiu celu projektu?

Założone cele i zadania projektu oraz mobilności zostały przygotowane i zrealizowane zgodnie z planem. W związku z tym nie wystąpiły  problemy z ich realizacją. Przygotowano przewodnik dla nauczycieli, uczestnicy nabyli nowe kompetencje. W założeniach projektu była realizacji szkolenia międzynarodowego w ramach programu Comenius – Indywidualna Mobilność, jednak z uwagi na fakt zmiany formuły programu, takie szkolenie nie mogło zostać realizowane. Na konferencji upowszechniającej w Katowicach wzięli udział nauczyciele i metodycy z Czeskiego Cieszyna, którzy pracują z uczniami wielokulturowymi,  w szczególności romskimi.

4.      Jakie umiejętności zostały rozwinięte w czasie projektu? Czy projekt  przyczynił się do zwiększenia umiejętności nauczycieli i uczniów?

Wszyscy ankietowani uznają, że udział w projekcie przyczynił się do zwiększenia poziomu wiedzy na temat wielokulturowości, poszerzenia wiedzy dotyczącej świadomości kulturowej oraz poznanie metod pracy z uczniem wielokulturowym. Wizyty w partnerskich placówkach dały nauczycielom możliwość wymiany doświadczeń, zaobserwowania aktywnych, nowych metod pracy, poznania z jakimi problemami stykają się nauczyciele w codziennej pracy  z uczniem wielokulturowym, jak wygląda proces  adaptacji nowego ucznia w szkole. Projekt pozwolił na nabycie wiedzy na temat wielokulturowości nie tylko wśród osób zaangażowanych w realizację projektu. W ramach projektu organizowano szkolenia nt. pracy z uczniem wielokulturowym, w których mogli uczestniczyć także nauczyciele z innych szkół   i placówek. Do indywidualnych umiejętności uczestników rozwiniętych podczas realizacji projektu należy zaliczyć wzrost kompetencji językowych. Również uczniowie szkól uczestniczących w projekcie poprzez wizyty partnerów w placówkach, spotkania   z partnerami, konkursy, organizowane dni różnorodności, a także warsztaty dla uczniów   i nauczycieli poznali czym jest wielokulturowość.

5.      Jaki jest główny wpływ projektu na Twoją pracę?

Zdecydowana większość uczestników dostrzega wpływ projektu na swoją dotychczasową pracę. Projekt zwiększył świadomość nauczycieli, którzy zwracają jeszcze większą uwagę na treści i teksty poruszające problem wielokulturowości stosowane  na lekcjach. Mieli oni także wiele możliwości na wzbogacenie swojego warsztatu pracy poprzez poznanie różnych metod pracy z uczniem wielokulturowym (obserwacja zajęć, przykłady dobrych praktyk, wymiana doświadczeń). Inni uczestnicy poprzez udział w projekcie i posiadane możliwości mogą dostosować ofertę swojej placówki do wymagań rynku edukacyjnego, związanego ze zwiększającą się liczbą cudzoziemców w Polsce i reagowaniem na potrzeby nauczycieli wobec tematu wielokulturowości. W jednej ze szkół nauczyciele opracowali – na bazie nabytej wiedzy – program profilaktyczno-wychowawczy i poszerzyli go o aspekty pracy  z uczniem wielokulturowym ze wskazaniem zakresu odpowiedzialności wszystkich zaangażowanych pracowników szkoły.

6.      Jak funkcjonowało partnerstwo? Jak pracowaliśmy razem/wspólnie?

Współpraca partnerska funkcjonowała bardzo dobrze. Międzynarodowa grupa partnerska pracowała razem w czasie wspólnych spotkań.  W trakcie jednej z mobilności zostały utworzone grupy międzynarodowe, który opracowywały poszczególne tematy  w przewodniku. Oprócz wypracowania wspólnych treści, praca pozwoliła na lepsze poznanie się uczestników i wzajemne uczenie się od siebie. Jedna mobilność Ponadto pracowały także grupy narodowe, które realizowały poszczególne zadania. Wszystkie ustalenia, dotyczące treści przewodnika, ankiety, pilotażu przewodnika były podejmowane wspólnie. Ustalano terminy realizacji poszczególnych etapów pracy dogodne dla uczestników. Na kolejnych spotkaniach zawsze prezentowane były wyniki pracy i bazując na nich podejmowano kolejne zadania. Wspólnie omawiano poszczególne elementy przewodnika po każdych wprowadzonych poprawkach.

7.      Czy został stworzony zaplanowany produkt końcowy? Czy rezultat został osiągnięty?

Zaplanowanym i zrealizowanym produktem końcowym jest przewodnik dla nauczycieli pt. „Kompetencje kulturowe w edukacji”. Przewodnik oprócz wiedzy teoretycznej, popartej doświadczeniami praktycznymi obejmuje szereg ćwiczeń dla nauczycieli, dla uczniów, studia przypadków, przykłady dobrej praktyki. Przewodnik zostanie upowszechniony wśród uczestników konferencji upowszechniającej rezultaty końcowe projektu oraz przekazany  do szkół województwa śląskiego, w których uczą się uczniowie z mniejszości narodowych     i etnicznych oraz cudzoziemcy. Publikacja w wersji językowej polskiej i angielskiej będzie umieszczona na stronie projektu. Przewodnik został przygotowany przez wszystkich uczestników projektu, grupa robocza pracowała podczas spotkań, ale również wypracowywane były materiały w grupach narodowych. Przed publikowaniem przewodnika został przeprowadzony jego pilotaż. Nauczyciele, którzy nie byli zaangażowani w jego przygotowanie dokonali oceny treści, ćwiczeń, przykładów dobrej praktyki. Pilotaż miał wpływ na ostateczny wygląd przewodnika i jego zawartość.

8. Jak oceniasz wpływ projektu na różnych poziomach, na przykład: na nauczycieli, uczniów i szkołę?

Projekt miał ogromny wpływ na rozwój zaangażowanych uczestników i instytucji, które reprezentowali. Duża grupa nauczycieli biorących udział w projekcie była zaangażowana   w realizację kolejnych etapów. Realizacja projektu już znalazła odzwierciedlenie w bieżącej pracy: nauczyciele z większą wrażliwością dokonują analizy programów nauczania, podręczników, uwzględniając całe spektrum wiedzy o wielokulturowości. Nauczyciele upowszechniają tematykę wielokulturowości na swoich zajęciach wychowawczych    i przedmiotowych oraz w trakcie uroczystości szkolnych. W szkołach odbywają się uroczystości szkolne, konkursy upowszechniające tematykę wielokulturowości. Uczniowie poznali problem wielokulturowości i sposób postrzegania innych kultur poprzez uczestnictwo w akademiach, konkursach, lekcjach organizowanych w szkole oraz wizytach przedstawicieli instytucji partnerskich. Realizacja projektu pozwoliła także na możliwość organizacji cyklu warsztatów nt. pracy    z uczniem wielokulturowym, które dały bardzo duży zakres wiedzy teoretycznej    i praktycznej, która jest i będzie wykorzystywana w dalszej pracy zawodowej uczestników projektu i innych zaangażowanych instytucji. Dla instytucji koordynującej niezwykle istotne było poznanie pracy instytucji, której zadaniem jest wsparcie i pomoc dla uczniów wielokulturowych. Wypracowany przewodnik będzie dużą pomocą dla dyrektorów i nauczycieli szkół, w których pojawią się uczniowie-cudzoziemcy oraz uczniowie z mniejszości.