Mobilność VIII

Ostatnie spotkanie grupy projektowej projektu Comenius Regio odbyło się w Katowicach w terminie od 7 do 9 czerwca 2015 r. Sesja robocza poświęcona została przygotowaniu szczegółowego planu konferencji upowszechniającej. Uczestnicy omówili ewaluację, która została przeprowadzona na zakończenie realizacji projektu. Ewaluacja dotyczyła przewidywanego wpływu projektu na uczestników, na ich pracę zawodową, wskazania jakie kompetencje zostały podwyższone,  oceny realizowanej współpracy. W trakcie spotkania uczestnicy podsumowali  odbyte mobilności ze szczególnym wskazaniem korzyści jakie przyniosły. Podjęto także decyzje, dotyczące planowania upowszechniania projektu i jego rezultatów oraz możliwości dalszej współpracy. Przedstawiciele instytucji partnerskich spotkali się ze Śląskim Kuratorem Oświaty – p. Stanisławem Faberem, a podczas spotkania dokonano podsumowania działań projektowych.

Najważniejszym elementem tej mobilności była konferencja upowszechniająca rezultaty projektu Comenius Regio „Curtural Competence Toolkit for Teachers”, która odbyła się  9 czerwca 2015 r. w RODN „WOM” w  Katowicach. W trakcie konferencji przedstawione zastały informacje o projekcie, przewodniku dla nauczycieli, uczestnicy poznali angielski system edukacji a przedstawicieli instytucji partnerskich z Polski i Cambridge  zaprezentowali szereg ćwiczeń, studiów przypadku zawartych w przewodniku dla nauczycieli.

Czas wolny przedstawiciele z Cambridge spędzili poznając dziedzictwo kultury polskiej  i Szlakiem Orlich Gniazd odwiedzili ruiny zamku w Olsztynie i zamek w Bobolicach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.