Podział odpowiedzialności w szkole wielokulturowej

Zadania i podział odpowiedzialności w polskich szkołach pracujących z dziećmi

z mniejszości etnicznych i różniących się kulturowo

 

Odpowiedzialność za rozwój kompetencji kulturowych spoczywa na wszystkich pracownikach szkoły. Poniższa tabela w pewnym stopniu wyjaśnia, jak to wygląda w Polsce i pokazuje podział odpowiedzialności wśród pracowników szkoły. Tabela prezentuje podział zadań w szkołach pracujących z uczniami:

a) z mniejszości romskiej,

b) z mniejszości niemieckiej,

c) z różnych kultur.

Opracowanie zostało przygotowane przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 5 dla Mniejszości Niemieckiej w Raciborzu.

 

Podjęte działania

Dyrektor

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Inni –

dwujęzyczny asystent

Bariera językowa - informowanie rodziców o polskim systemie edukacji i organizacji szkoły;

- aranżowanie i monitorowanie zajęć z języka polskiego, zajęć wyrównawczych dla dzieci z mniejszości etnicznej, organizowanych w ramach Szkolnego Programu Zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych dla dzieci *;

- zatrudnienie dwujęzycznych asystentów.

-  stworzenie systemu wsparcia koleżeńskiego dla nowych uczniów;

-  wstępna ocena nowo przybyłych;
- planowanie i prowadzenie zajęć z języka polskiego;

-  przygotowanie materiałów;

-  współpraca z dwujęzycznymi asystentami;

-  przygotowanie uczniów do badań edukacyjnych;

-  kierowanie uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne i logopedyczne.

 

-  wsparcie edukacyjne celem przełamania bariery językowej;

-  współpraca z wychowawcą ucznia;

-  monitorowanie postępów ucznia

-  pozostawanie w kontakcie z rodzicami lub opiekunami.

 

 

-   współpraca z wychowawcą;

-   udział w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego;

-   tłumaczenie w czasie spotkań rodziców z nauczycielem.

 

Różnice kulturowe -   znajomość różnych tradycji i kultur;

-   pomoc wychowawcom i asystentom w rozwiązywaniu problemów, wynikających z różnic kulturowych;

-   pozyskiwanie środków finansowych, np. z rządowego programu na rzecz społeczności romskiej**;

-   pozyskiwanie środków z Urzędu Miasta na wycieczki i występy.

-przybliżanie uczniom polskim innych tradycji i kultur;

-dostosowanie zajęć celem odzwierciedlenia innych kultur;

-stwarzanie możliwości uczniom do prezentowania swojej kultury i umiejętności;

-zachęcanie nowych uczniów do poznawania kultury i zwyczajów polskich (m.in. udział w zajęciach zespołu klasowego „Urwisy”).

-  znajomość różnych tradycji i kultur;

-  organizowanie warsztatów integrujących nowych uczniów;

-  pomoc wychowawcom i asystentom w rozwiązywaniu konfliktów, wynikających z różnic kulturowych.

-   znajomość Konwencji Praw Dziecka i świadomość obowiązków;

-   wiedza o polskich tradycjach i kulturze;

-   udział w zajęciach wspierających integrację nowych uczniów;

-   pomoc wychowawcom w rozwiązywaniu konfliktów, wynikających z różnic kulturowych.

Brak akceptacji - informowanie rodziców o organizacji pracy szkoły i polskiego systemu edukacji;

- organizowanie imprez integracyjnych na terenie szkoły;

- organizowanie wewnętrznego i zewnętrznego rozwoju zawodowego dla nauczycieli na temat równego traktowania i różnorodności.

 

-    organizowanie imprez integracyjnych w klasie;

-    dostosowanie planów lekcji tak, aby upewnić się, że nowi uczniowie osiągają postęp;

-    organizowanie lekcji języka polskiego dla nowo przybyłych uczniów;

-    zapewnienie udziału w szkolnych i lokalnych uroczystościach.

- zapewnienie pozytywnych doznań dla uczniów, związanych ze zmianą środowiska. -  mediacja i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów.
Trudności i różnice edukacyjne - pozyskiwanie środków finansowych z programów rządowych na książki, pomoce dydaktyczne, zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla dzieci z mniejszości etnicznych;

- informowanie rodziców o edukacji dziecka;

- ustalenie wspólnie z radą pedagogiczną zajęć wspierających.

 

-przedstawienie rodzicom nowego systemu edukacji;

-zebranie informacji o umiejętnościach nowego ucznia, np. poprzez testy diagnostyczne;

-prowadzenie zajęć wyrównawczych;

-pilotowanie postępu edukacyjnego uczniów;

-upewnienie się, że system wsparcia koleżeńskiego dobrze funkcjonuje;

-współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz poradnią psychologiczno pedagogiczną.

-  psychologiczno-pedagogiczne wsparcie dla uczniów;

-  wsparcie nauczycieli w procesie edukacyjnym;

-  przeprowadzanie testów diagnostycznych;

-  sprawdzenie wcześniejszej edukacji;

-  doradztwo dla nauczycieli w wyborze strategii edukacyjnych, zapewniających uczniom edukacyjny i społeczny postęp.

 

-  pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych;

-  zachęcanie do uczęszczania uczniów do szkoły;

-  przekazywanie rodzicom informacji o postępach edukacyjnych uczniów.

 

 

*Szkolny Program do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych dla dzieci romskich i polskich powstał w oparciu i Pilotażowy Program dla dzieci romskich i polskich wprowadzony w szkole w latach 2002/2003. Jest on finansowany z subwencji oświatowych. w ramach programu prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i pozalekcyjne.

 

** Rządowy Program na Rzecz Społeczności Romskiej. w imieniu szkoły wniosek o grant do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji złożył organ prowadzący. Program zapewniał uczniom środki finansowe na wyprawkę szkolną (podręczniki i przybory), ubezpieczenie, wyjazdy, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, filharmonii. Dzięki programowi udało się wyposażyć zespół Bachtałe Ciawe w stroje i instrumenty muzyczne. Program zakończył się w grudniu 2013 r.

 

Comments are closed.