Ewaluacja w projektcie Comenius Regio – pierwszy rok współpracy – czerwiec 2014 r. grupa polska

Analiza ankiety ewaluacyjnej projektu Comenius Regio

„Cultural Competency Toolkit for Teachers” 2013 – 2015

pierwszy rok współpracy – czerwiec 2014 r.

grupa polska

 

W anonimowej ankiecie uczestniczyło 20 respondentów – przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację projektu Comenius Regio „Cultural Competency Toolkit for Teachers”: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Szkoły Podstawowej nr 43 w Zabrzu, Szkoły Podstawowej nr 5 dla Mniejszości Niemieckiej w Raciborzu, Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku. Ankietę przeprowadziła instytucja koordynująca projekt, czyli Kuratorium Oświaty w Katowicach. Celem ankiety była ocena wpływu projektu na uczestników, instytucje, podjęte działania oraz wskazanie elementów, które wymagają usprawnienia w kolejnym roku realizacji projektu.

Wszyscy respondenci uznali, że realizowany projekt „Cultural Competency Toolkit for Teachers” spełnia ich oczekiwania w zakresie współpracy, tematyki projektu oraz nabywania nowych kompetencji. Udział w projekcie pozwolił na poznanie problemu wielokulturowości w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Wzajemne kontakty dały możliwość porównania sposobu podejścia do ucznia wielokulturowego w obu krajach.

Każda z zaangażowanych osób zauważyła wpływ projektu na swoją pracę zawodową. Udział w projekcie zmobilizował do poszerzenia wiedzy na temat wielokulturowości, kultury, świadomości kulturowej, czy dyskryminacji. Uczestnictwo w wizytach w szkołach partnerskich pozwoliło na poznanie nowych metod pracy i podejścia do uczniów wielokulturowych (m.in. stosowanie pakietów powitalnych dla uczniów; zasady pracy nauczycieli asystentów). Wielu respondentów potwierdziło wprowadzenie do treści edukacyjnych w swoich placówkach więcej informacji na temat innych kultur, religii, tradycji.

W trakcie pierwszego roku realizacji projektu uczestnicy wskazali następujące umiejętności zawodowe:

-     poszerzenie kompetencji z zakresu zachowań i postaw dyskryminacyjnych  i antydyskryminacyjnych;

-     zainteresowanie tematyką różnorodności  i  wielokulturowości;

-     poznanie angielskiego systemu edukacji i metod pracy z uczniem wielokulturowym;

-     wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody pracy poprzez wizyty w partnerskich szkołach w W. Brytanii (np. wywieszanie fiszek, plakatów prezentujących wiedzę/materiały  z zajęć);

-     doskonalenie umiejętności pracy w grupie (podział zadań, wymiana materiałów, wspólna praca nad tworzeniem materiałów);

-     podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego (poprzez udział w kursie języka angielskiego oraz w bezpośrednich kontaktach z partnerami).

Ankietowani uważają, że realizowana współpraca pozwala na uświadomienie sobie bardzo dużej liczby mniejszości z jakimi pracują nauczyciele w W. Brytanii. Współpraca przejawiała się także w możliwości wzajemnego wizytowania szkół w obu krajach. Bardzo istotne było również poznanie się polskich placówek w czasie organizowanych spotkań  i wizyt – poznanie metod pracy z uczniami romskimi, z przedstawicielami mniejszości niemieckiej oraz możliwości różnorodnych form doskonalenia dla nauczycieli, pracujących   z uczniami  z innych kultur.

Realizowany projekt wywarł pozytywny wpływ na zrozumienie problematyki wielokulturowości we współczesnym świecie. W zaangażowanych szkołach problem ten był omawiany w czasie spotkań rad pedagogicznych. Wielu respondentów oczekuje na narzędzie – przewodnik dla nauczycieli, zawierający teoretyczne informacje, wyjaśnienia oraz praktyczne wskazówki – ćwiczenia, studium przypadków, pokazujące jak pracować z uczniami wielokulturowymi. Nauczyciele podkreślają także korzyści ze zorganizowanych warsztatów nt. pracy z uczniem wielokulturowym – szczególnie możliwość poznania praktycznych ćwiczeń nt. przełamywania stereotypów, postaw antydyskryminacyjnych.

Wszyscy respondenci dostrzegają pozytywny wpływ projektu na pracę reprezentowanej placówki. W szkole pracującej z uczniami z mniejszości niemieckiej został stworzony model kulturowo-kompetentnego świadczenia usług z zakresu wielokulturowości – prezentujący zadania różnych szkolnych podmiotów, które mają na celu ułatwienie rozpoczęcia i wdrożenia w proces nauki ucznia odmiennego kulturowo. Dzięki środkom finansowym z projektu możliwe było wzbogacenie bibliotek instytucji  o książki, podręczniki, albumy o edukacji wielokulturowej i regionalnej. Poprzez zaangażowanie uczniów z dwóch uczestniczących szkół do przygotowania propozycji logo projektu, stworzenia zakładki na stronach internetowych oraz gazetek ściennych, cała społeczność szkolna – uczniowie  i rodzice – została poinformowana o celu projektu i  partnerskich instytucjach.

Tylko jeden z ankietowanych uczestników zasugerował wprowadzenie większej liczby spotkań umożliwiających pracę grupową, która może sprzyjać wypracowaniu niektórych elementów projektu. Pozostali uczestnicy uważają, że w projekcie nie występują elementy, które wymagają usprawnienia w kolejnym roku współpracy.

 

Opracowanie:

Marzena Zabiegała

 

Comments are closed.