Dobra praktyka

Scenariusz zajęć na podstawie książki “Spotkania z innymi”

Scenariusz  zajęć

Temat:

 Poznajemy bohatera opowiadania pt:   „Pan Jacek”

 

Zajęcia mogą być prowadzone w klasach 1-3  dla dzieci w wieku od 6-10 lat. Zajęcia można przeprowadzić w trakcie jednego spotkania – czas 45 minut. Uwrażliwienie dzieci od najmłodszych lat na różne zachowania ludzi, ich zwyczaje, tradycje i przeżycia, pozwoli im świadomie doskonalić swoje zachowania.

 

Tok zajęć:

I.    Przywitanie. Muzyczno-ruchowa zabawa integracyjna.
II.  Wprowadzenie. Nauczyciel omawia ilustrację z opowiadania umieszczoną        na plakacie. Pytania jakie zadaje nauczyciel: Kogo przedstawia  ilustracja?          Co robi przedstawiona osoba? Gdzie jest ta osoba –w jakim miejscu? Jak jest ubrana? W jakim nastroju jest ta osoba? Nauczyciel zapisuje informacje udzielane przez uczniów na plakacie.
III.  Czytanie opowiadania przez nauczyciela. Pytania  pomocnicze kierowane przez nauczyciela do uczniów;  Zwróćcie uwagę  jak bohater opowiadania ma na imię. Co takiego wydarzyło się w jego życiu,  że jest zamyślony i smutny?
IV.  Po przeczytaniu rozmowa z dziećmi na temat tekstu opowiadania. Pytania     do uczniów: Czy ktoś z Was spotkał kiedyś i udzielił pomocy osobie starszej i chce o tym opowiedzieć?
V. Podsumowanie dyskusji – rozmowy z uczniami. Nauczyciel kieruje pytanie do uczniów: Co możemy zrobić dla pana Jacka? Uczniowie zgłaszają swoje pomysły, jak sprawić radość  innej osobie. Nauczyciel zapisuje  zgłaszane przez dzieci pomysły na plakacie. Dzieci wybierają ich zdaniem, najlepszy pomysł, który zostanie wyeksponowany.
VI. Polecenie do wykonania przez uczniów: Narysuj coś co podarowałbyś panu Jackowi, by sprawić mu przyjemność.
VII. Podsumowanie zajęć. Omówienie prac. Zadanie domowe: Postaraj się sprawić przyjemność komuś, kto jest smutny.

 

 opracowanie: Jadwiga Garcorz, Sylwia Bloch

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

i Informacji Padagogicznej”WOM” , Rybnik

Opowiadanie – Pan Jacek

 

Podział odpowiedzialności w szkole wielokulturowej

Zadania i podział odpowiedzialności w polskich szkołach pracujących z dziećmi

z mniejszości etnicznych i różniących się kulturowo

 

Odpowiedzialność za rozwój kompetencji kulturowych spoczywa na wszystkich pracownikach szkoły. Poniższa tabela w pewnym stopniu wyjaśnia, jak to wygląda w Polsce i pokazuje podział odpowiedzialności wśród pracowników szkoły. Tabela prezentuje podział zadań w szkołach pracujących z uczniami:

a) z mniejszości romskiej,

b) z mniejszości niemieckiej,

c) z różnych kultur.

Opracowanie zostało przygotowane przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 5 dla Mniejszości Niemieckiej w Raciborzu.

 

Podjęte działania

Dyrektor

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Inni –

dwujęzyczny asystent

Bariera językowa - informowanie rodziców o polskim systemie edukacji i organizacji szkoły;

- aranżowanie i monitorowanie zajęć z języka polskiego, zajęć wyrównawczych dla dzieci z mniejszości etnicznej, organizowanych w ramach Szkolnego Programu Zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych dla dzieci *;

- zatrudnienie dwujęzycznych asystentów.

-  stworzenie systemu wsparcia koleżeńskiego dla nowych uczniów;

-  wstępna ocena nowo przybyłych;
- planowanie i prowadzenie zajęć z języka polskiego;

-  przygotowanie materiałów;

-  współpraca z dwujęzycznymi asystentami;

-  przygotowanie uczniów do badań edukacyjnych;

-  kierowanie uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne i logopedyczne.

 

-  wsparcie edukacyjne celem przełamania bariery językowej;

-  współpraca z wychowawcą ucznia;

-  monitorowanie postępów ucznia

-  pozostawanie w kontakcie z rodzicami lub opiekunami.

 

 

-   współpraca z wychowawcą;

-   udział w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego;

-   tłumaczenie w czasie spotkań rodziców z nauczycielem.

 

Różnice kulturowe -   znajomość różnych tradycji i kultur;

-   pomoc wychowawcom i asystentom w rozwiązywaniu problemów, wynikających z różnic kulturowych;

-   pozyskiwanie środków finansowych, np. z rządowego programu na rzecz społeczności romskiej**;

-   pozyskiwanie środków z Urzędu Miasta na wycieczki i występy.

-przybliżanie uczniom polskim innych tradycji i kultur;

-dostosowanie zajęć celem odzwierciedlenia innych kultur;

-stwarzanie możliwości uczniom do prezentowania swojej kultury i umiejętności;

-zachęcanie nowych uczniów do poznawania kultury i zwyczajów polskich (m.in. udział w zajęciach zespołu klasowego „Urwisy”).

-  znajomość różnych tradycji i kultur;

-  organizowanie warsztatów integrujących nowych uczniów;

-  pomoc wychowawcom i asystentom w rozwiązywaniu konfliktów, wynikających z różnic kulturowych.

-   znajomość Konwencji Praw Dziecka i świadomość obowiązków;

-   wiedza o polskich tradycjach i kulturze;

-   udział w zajęciach wspierających integrację nowych uczniów;

-   pomoc wychowawcom w rozwiązywaniu konfliktów, wynikających z różnic kulturowych.

Brak akceptacji - informowanie rodziców o organizacji pracy szkoły i polskiego systemu edukacji;

- organizowanie imprez integracyjnych na terenie szkoły;

- organizowanie wewnętrznego i zewnętrznego rozwoju zawodowego dla nauczycieli na temat równego traktowania i różnorodności.

 

-    organizowanie imprez integracyjnych w klasie;

-    dostosowanie planów lekcji tak, aby upewnić się, że nowi uczniowie osiągają postęp;

-    organizowanie lekcji języka polskiego dla nowo przybyłych uczniów;

-    zapewnienie udziału w szkolnych i lokalnych uroczystościach.

- zapewnienie pozytywnych doznań dla uczniów, związanych ze zmianą środowiska. -  mediacja i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów.
Trudności i różnice edukacyjne - pozyskiwanie środków finansowych z programów rządowych na książki, pomoce dydaktyczne, zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla dzieci z mniejszości etnicznych;

- informowanie rodziców o edukacji dziecka;

- ustalenie wspólnie z radą pedagogiczną zajęć wspierających.

 

-przedstawienie rodzicom nowego systemu edukacji;

-zebranie informacji o umiejętnościach nowego ucznia, np. poprzez testy diagnostyczne;

-prowadzenie zajęć wyrównawczych;

-pilotowanie postępu edukacyjnego uczniów;

-upewnienie się, że system wsparcia koleżeńskiego dobrze funkcjonuje;

-współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz poradnią psychologiczno pedagogiczną.

-  psychologiczno-pedagogiczne wsparcie dla uczniów;

-  wsparcie nauczycieli w procesie edukacyjnym;

-  przeprowadzanie testów diagnostycznych;

-  sprawdzenie wcześniejszej edukacji;

-  doradztwo dla nauczycieli w wyborze strategii edukacyjnych, zapewniających uczniom edukacyjny i społeczny postęp.

 

-  pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych;

-  zachęcanie do uczęszczania uczniów do szkoły;

-  przekazywanie rodzicom informacji o postępach edukacyjnych uczniów.

 

 

*Szkolny Program do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych dla dzieci romskich i polskich powstał w oparciu i Pilotażowy Program dla dzieci romskich i polskich wprowadzony w szkole w latach 2002/2003. Jest on finansowany z subwencji oświatowych. w ramach programu prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i pozalekcyjne.

 

** Rządowy Program na Rzecz Społeczności Romskiej. w imieniu szkoły wniosek o grant do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji złożył organ prowadzący. Program zapewniał uczniom środki finansowe na wyprawkę szkolną (podręczniki i przybory), ubezpieczenie, wyjazdy, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, filharmonii. Dzięki programowi udało się wyposażyć zespół Bachtałe Ciawe w stroje i instrumenty muzyczne. Program zakończył się w grudniu 2013 r.

 

Artykuł na stronie Nasze Miasto Bytom

Artykuł na stronie Nasze Miasto Bytom