W obiektywie

Powrt »

XXIII sesja Sejmu Dzieci i Modziey 2017 r.

2017-06-05 | A.Wietrzyk

"Przestrze publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujcych systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej" to temat przewodni tegorocznej XXIII sesji Sejmu RP Dzieci i Modziey.

Kuratorium Owiaty w Katowicach zapewnio bezpieczne warunki podry i opiek nad grup delegatw z naszego wojewdztwa. W tym roku dzieciom i modziey towarzyszy Wicekurator Owiaty w Katowicach Pan Dariusz Domaski.

1 czerwca 2017 r. modzi posowie ju po raz dwudziesty trzeci zasiedli w awach poselskich, by wsplnie obradowa nad projektem uchway, wypracowanym wczeniej na posiedzeniu komisji problemowej.

Sejm Dzieci i Modziey to wyjtkowy projekt edukacyjny Kancelarii Sejmu, realizowany we wsppracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Orodkiem Rozwoju Edukacji oraz Instytutem Pamici Narodowej.

W projekcie wzili udzia uczniowie szk gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, ktrzy w czasie siedmiotygodniowej rekrutacji musieli podj dziaania animacyjno-badawcze zwizane z wybranym miejscem, kojarzcym si z systemem totalitarnym. Zadanie rekrutacyjne polegao na ustaleniu, czy w przestrzeni publicznej, ktr zamieszkuj uczniowie znajduje si miejsce, ktrego nazwa nawizuje do systemu totalitarnego. Jeli takie miejsce jest, musieli zaproponowa dziaania zmierzajce do zmiany nazwy i upowszechni wiedz o nowym patronie. Jeli takiego miejsca nie ma, zadaniem modziey byo znalezienie miejsca wartego upamitnienia, ktre nie ma swego patrona i wskazanie jego nowego bohatera oraz rozpropagowanie o nim wiedzy w spoecznoci lokalnej.

Spord 521 dwuosobowych zespow komisja oceniajca Instytutu Pamici Narodowej wyonia 230 najwyej ocenionych.

W sesji Sejmu w dniu 1 czerwca 2017 r. wzio udzia 25 zespow (50 osb) z wojewdztwa lskiego. Uczniowie szk m.in. z Czstochowy, Pawowic, Katowic, Ldzin, Zawiercia, Bielska-Biaej, Dbrowy Grniczej, Wodzisawia lskiego oraz Rudy lskiej.

Dwa najlepsze zespoy uczestniczyy w komisji sejmowej w dniach 13 i 14 maja. Byli to uczniowie: Marta Gajda i Patrycja Mach z Gimnazjum nr 1 im. Ks. Tomasza Wuwera z Pawowic oraz Szymon Piecha i Jakub Frelich z IV Liceum Oglnoksztacce im. Mikoaja Kopernika w Rybnika.

Organizatorzy przedsiwzicia zorganizowali zwiedzanie miejsc szczeglnie wanych dla narodowej tosamoci, by pozna histori i dzieje miejsc kojarzcych si z systemem totalitarnym, m.in.:
- pomnik ks. Skorupki przy Katedrze w. Floriana,
- tablic patrona przy szkole im. Witolda Pileckiego,
- dawny Akademik studentw ydowskich - po wojnie siedzib NKWD / UB,
- siedzib sowieckiego Trybunau Wojennego,
- siedzib UB przy ulicy Cyryla i Metodego,
- Krzy upamitniajcy Rze Pragi w 1794 r. przy ulicy Jagielloskiej koo cerkwi w. M. Magdaleny,
- pomnik pomordowanych w praskich wizieniach winiw politycznych przy ulicy Namysowskiej,
- gmach Dyrekcji Kolei Pastwowych, w ktrym mieciy si kolejno: 1939-1944 Komenda Dzielnicowa (Abschnittswache Praga (lub Ost)) niemieckiej Policji Porzdkowej, 1944-1945 - wadze stoeczne, 1944-1945 - Miejski Urzd Bezpieczestwa Publicznego, 1945 – pierwsza siedziba w zdobytej przez Armi Czerwon Warszawie centralnych wadz pastwowych,
- koci MB Zwyciskiej oraz cmentarz przy fabryce Wedla,
- obz przejciowy / wysyki na roboty do Niemiec.